List otwarty publicystów w obronie wolności głoszenia poglądów niezgodnych z dogmatyką naukową oraz medyczną

W ostat­nich tygod­ni­ach w niek­tórych medi­ach wszczęto bru­talną nagonkę na autora książki UKRYTE TER­APIE. Czego ci lekarz nie powie Jerzego Ziębę. Jej kul­mi­na­cyjnym akcen­tem stał się tzw. „List protes­ta­cyjny” rozesłany 14 kwiet­nia 2016 r. przez grupę dzi­en­nikarzy zaj­mu­ją­cych się tem­atyką zdrowia, medy­cyny i nauki do rek­torów wyższych uczelni, w którym doma­gają się oni nieu­dostęp­ni­a­nia aka­demic­kich sal na sem­i­naria, wykłady i spotka­nia z J. Ziębą.

W tej sytu­acji zde­cy­dowal­iśmy się na wys­tosowanie „Listu otwartego pub­l­i­cys­tów w obronie wol­ności głoszenia poglądów niez­god­nych z dog­matyką naukową oraz medy­czną”, który wraz z nazwiskami jego kilkudziesię­ciu syg­natar­iuszy pub­liku­jemy na naszej stronie inter­ne­towej. Do dziś pod­pisały go 64 osoby. Wys­tąpi­e­nie to — wraz z artykułem wstęp­nym zaty­tułowanym „Sztuka zakłada­nia knebla” wydruku­jemy w jed­nym z kole­jnych numerów miesięcznika „Niez­nany Świat”.

Pod „Lis­tem otwartym…” nadal można składać pod­pisy — pod warunk­iem, że ten, kto się na to decy­duje, jest z zawodu dzi­en­nikarzem, albo dzięki swo­jej akty­wności pis­arskiej i medi­al­nej wypeł­nia wymóg zaj­mowa­nia się dzi­ałal­noś­cią publicystyczną.

* * * * * * * * * *

Marek Rymuszko
Redak­tor naczelny
„Niez­nanego Świata”

List otwarty pub­l­i­cys­tów w obronie wol­ności głoszenia poglądów
niez­god­nych z dog­matyką naukową oraz medyczną

Tzw. List protes­ta­cyjny wys­tosowany 14 kwiet­nia 2016 r. przez grupę dzi­en­nikarzy zaj­mu­ją­cych się tem­atyką zdrowia, medy­cyny i nauki do rek­torów wyższych uczelni, w którym, pod pozorem walki z pseudonauką i para­m­e­dy­cyną, zwracają się oni o wydanie zakazu udostęp­ni­a­nia aka­demic­kich sal na sem­i­naria, wykłady i spotka­nia z autorem książki UKRYTE TER­APIE. Czego ci lekarz nie powie, Jerzym Ziębą oce­ni­amy jako próbę kneblowa­nia ust ludziom opowiada­ją­cym się za mod­elem medy­cyny otwartej, uwzględ­ni­a­jącej w sze­rokim stop­niu ter­apie nat­u­ralne, nie zaś wyłącznie punkt widzenia wielkiej far­ma­cji odci­na­jącej się od kom­ple­men­tarnych metod leczenia.

Wyrażamy również pogląd, że, nieza­leżnie od intencji przyświeca­ją­cych poszczegól­nym syg­natar­ius­zom wspom­ni­anego Listu protes­ta­cyjnego, stanowi on próbę ograniczenia wol­ności wypowiedzi i głoszenia poglądów niez­god­nych z obow­iązu­ją­cym paradyg­matem w odniesie­niu do ochrony i naprawy ludzkiego zdrowia. Przede wszys­tkim jed­nak w tym przy­padku mamy do czynienia z kwes­t­ionowaniem prawa każdego pac­jenta do wyboru takich metod leczenia, jakie uważa on dla siebie za opty­malne, wraz ze swo­bod­nym dostępem do infor­ma­cji w tym zakresie.

Jako pub­l­i­cyści również zaj­mu­jący się prob­le­mami zdrowia – od postawy reprezen­towanej przez autorów wys­tąpi­enia, o jakim mowa, stanow­czo się odci­namy.

Warszawa, 17 maja 2016 r.

Syg­natar­iusze listu (pod­pisy zamieszczamy w kole­jności, w jakiej do nas napływały):

 1. Marek Rymuszko – repor­tażysta, pis­arz, autor kilku­nastu książek, prezes Sto­warzyszenia Kra­jowy Klub Repor­tażu, redak­tor naczelny miesięcznika „Niez­nany Świat”, Warszawa
 2. Anna Ostrzy­cka – pub­l­i­cys­tka, prezes i redak­tor naczelna Wydawnictwa „Niez­nany Świat”, Warszawa
 3. Woj­ciech Chudz­iński – pub­l­i­cysta, pis­arz, zastępca redak­tora naczel­nego miesięcznika „Niez­nany Świat”, Bydgoszcz
 4. Maria Rojek – pub­l­i­cys­tka, Warszawa
 5. Alek­san­dra Zdrojewska-​Przychodzeń – pub­l­i­cys­tka, Kraków
 6. Piotr Cielebiaś – pub­l­i­cysta, stały współpra­cownik „Niez­nanego Świata” i Onetu​.pl, współza­łoży­ciel por­talu inter­ne­towego INFRA i współkieru­jący nim, Przymiłowice
 7. Andrzej Szmili­chowski – pis­arz, pub­l­i­cysta, poeta, autor dwudzi­estu książek, Sztokholm
 8. Marek Żelkowski – pub­l­i­cysta, pis­arz, autor książek i słu­chowisk radiowych, Bydgoszcz
 9. Jędrzej Fijałkowski – pub­l­i­cysta, autor książek, stały feli­eton­ista „”, Mogielnica
 10. Ryszard Fiejtek – wydawca i redak­tor naczelny dwu­miesięcznika „Nexus”, Białystok
 11. Stanisław Leśny – redak­tor naczelny miesięcznika „Uzdraw­iacz” i „Porad­nika Uzdraw­iacza”, Kraków
 12. Tadeusz Oszub­ski – dzi­en­nikarz, pis­arz, autor książek, Bydgoszcz
 13. Dr inż. Danuta Adamska-​Rutkowska – fizyko­chemik, emery­towany pra­cownik naukowo-​badawczy Insty­tutu Chemii Prze­mysłowej, pub­l­i­cys­tka, stały współpra­cownik „Niez­nanego Świata”, autorka artykułów i książek inte­gru­ją­cych wyniki wyprzedza­ją­cych badań naukowych z aktu­alną wiedza kon­wencjon­alną, Warszawa
 14. Maciej Jan Pike-​Bieguński – autor książek, pub­l­i­cysta, naukowiec zaj­mu­jący się nan­otech­nologią, Stasi Las
 15. Dorota Frątczak – repor­tażys­tka, Gorzów Wielkopolski
 16. Kaz­imierz Borkowski – autor i tłu­macz kilkudziesię­ciu książek, emery­towany astronom, Toruń
 17. Prze­mysław Nowakowski – pis­arz, pub­l­i­cysta, autor pię­ciu książek, prezes Sto­warzyszenia „Piękny Umysł”, Bydgoszcz
 18. Andrzej Wik­tor Polakowski – pub­l­i­cysta, lit­erat, redak­tor, autor kilku­nastu książek, Białystok
 19. Urszula Węgrzyk – pub­l­i­cys­tka, Katowice
 20. Jerzy Prokopiuk – pub­l­i­cysta, pis­arz, eseista, filo­zof, tłu­macz, autor kilkudziesię­ciu książek (pozy­cje własne i przekłady), Warszawa
 21. Irena Cza­jkowska – pub­l­i­cys­tka, Frank­furt n. Menem, Niemcy
 22. Alicja Kostecka – pub­l­i­cys­tka, redak­tor naczelna cza­sopisma branżowego „Eurol­o­gis­tics”, Poznań
 23. Eustachiusz Gadula – lek. med., spec­jal­ista chirurgii i reha­bil­i­tacji, zwolen­nik medy­cyny nat­u­ral­nej i inte­gracji w medy­cynie, autor licznych pub­likacji pra­sowych i inter­ne­towych, Opole
 24. Jerzy Andrzej Masłowski – dzi­en­nikarz, poeta, prozaik, autor książek, Warszawa
 25. Anna Frankowska – pub­l­i­cys­tka, Warszawa
 26. Woj­ciech Głuch – wydawca, pub­l­i­cysta, Wrocław
 27. Prof. dr hab. inż. Stanisław Wiąck­owski – autor licznych książek i kilkuset pub­likacji pra­sowych poświę­conych sze­roko pojętej ekologii zdrowia, Kielce
 28. Mar­ian Wasilewski – pub­l­i­cysta, emery­towany naukowiec, Nor­walk, USA
 29. Mał­gorzata Stępień – dok­tor nauk human­isty­cznych, pub­l­i­cys­tka spec­jal­izu­jąca się w tem­atyce medy­cznej i prawnej, stały współpra­cownik „Niez­nanego Świata”, Warszawa
 30. Leszek Matela – pub­l­i­cysta, autor ponad pięćdziesię­ciu książek, Białystok
 31. Jan­ina Sodolska-​Urbańska – pub­l­i­cys­tka, tłu­macz, Prażmów k. Warszawy
 32. Woj­ciech Urbański – tłu­macz i pub­l­i­cysta, Prażmów k. Warszawy
 33. Ewa Dereń – dzi­en­nikarka, pub­l­i­cys­tka, autorka książek, Katowice
 34. Janusz Kołodziejczyk – lek. med., pub­l­i­cysta, do maja 2016 r. autor comiesięcznej rubryki „Lekarz nat­u­ral­ista radzi” w „Niez­nanym Świecie”, Lubsko
 35. Igor Witkowski – pub­l­i­cysta, wydawca, autor ponad pięćdziesię­ciu książek, Warszawa
 36. Rena Marciniak-​Kosmowska – poetka, eseistka, pub­l­i­cys­tka, autorka książek, redak­tor naczelna miesięcznika „Czwarty Wymiar” i mag­a­zynu „Natura i Ty”, Warszawa
 37. Andrzej Kos­mowski – poeta, pub­l­i­cysta, tłu­macz i wydawca, Warszawa
 38. Monika Głow­ińska – sekre­tarz wydawnictwa Cen­trum „REA”, poetka, pub­l­i­cys­tka, ped­a­gog, Warszawa
 39. Robert Buchta – pub­l­i­cysta, Kraków
 40. Robert Berna­tow­icz – dzi­en­nikarz, prezes Fun­dacji NAU­TILUS i redak­tor naczelny jej por­talu inter­ne­towego, Warszawa
 41. Euge­nia Plu­cik – pub­l­i­cys­tka, Katowice
 42. Krystyna Kruczyńska – pub­l­i­cys­tka, Wałcz
 43. Alicja Niedźwiecka – repor­tażys­tka, Łomża
 44. Jan Tulik – pis­arz, poeta, stały współpra­cownik „Czwartego Wymi­aru”, Miejsce Pias­towe, Podkarpacie
 45. Hanna Kotwicka – wydawca, autorka książek, tłu­macz, Warszawa
 46. Agnieszka Malik – repor­tażys­tka, autorka książek, redak­tor naczelna Panoramy Opol­skiej, Opole
 47. Krzysztof Kamiński – repor­tażysta, autor książek, Agencja Dzi­en­nikarska REPORTER, Krosno
 48. Ilona Miluszewska – pub­l­i­cys­tka, repor­tażys­tka, Gdańsk
 49. Zofia Wiec­zorek – pub­l­i­cys­tka, Katowice
 50. Roman Nacht – autor książek, tłu­macz tomów doty­czą­cych kom­ple­men­tarnych metod leczenia, wykład­owca, założy­ciel blogu holopa​tia​.blogspot​.com, Siedlce
 51. Maciej Kuczyński – pub­l­i­cysta, pis­arz, autor 34 książek, eksplorator, Warszawa
 52. Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska – filo­zof, pub­l­i­cys­tka, autorka książek, Nałęczów
 53. Jan Stępień – pis­arz, artysta, Nałęczów
 54. Dr Janusz Rygiel­ski – pub­l­i­cysta i pis­arz poloni­jny, autor stałego feli­etonu Prostu z buszu w „Tygod­niku Pol­skim” w Mel­bourne, Australia
 55. Grze­gorz Szy­mański – pis­arz, pub­l­i­cysta, stały współpra­cownik „Niez­nanego Świata”, Warszawa
 56. Robert Leś­ni­akiewicz – pub­l­i­cysta, Jordanów
 57. Tomasz Kierzkowski – autor pub­likacji poświę­conych nat­u­ral­nym metodom ter­apii i doskonale­niu umysłu, Warszawa
 58. Danuta Kuleszyńska – pub­l­i­cys­tka, repor­tażys­tka, Zielona Góra
 59. Ewa Banaszkiewicz – pub­l­i­cys­tka, reżyser i doku­men­tal­istka telewiz­yjna, twór­czyni Fun­dacji Ani­mals, Warszawa
 60. Dr nauk wet. Bogu­mił Wojnowski – pop­u­laryza­tor medy­cyny biofizy­cznej, home­opatii, zielarstwa, Warszawa
 61. Jerzy Kałucki – pub­l­i­cysta, Gdańsk
 62. Jerzy Grzeszczuk – autor kilku książek i dwóch pub­likacji w naukowych pis­mach medy­cznych, Goleniów
 63. Maciej Kaniewski – pub­l­i­cysta, Boyn­ton Beach, USA
 64. Dr Piotr Piotrowski – pub­l­i­cysta, autor książek, dok­tor filo­zofii, Bydgoszcz
 65. Agnieszka Żyłka – far­ma­ceutka, autorka pub­likacji poświę­conych tem­atyce zdrowia, współtwórca bloga, Siedlce
 66. Dorota Tuńska – pro­du­cent i reżyser fil­mowy, Warszawa
 67. Sebas­t­ian Kończak – prezen­ter, mc radio 102,7 FM, Poznań
 68. Mieszko Tyszkiewicz – pub­l­i­cysta, artysta malarz i fotografik, Lind­ingö, Szwecja
 69. Justyna Ste­fańska – pub­l­i­cys­tka, Telewizja Inter­ne­towa TAGEN​.TV, Wrocław
 70. Prze­mysław Ilukow­icz – pub­l­i­cysta, wydawca, Ofi­cyna Wydawnicza „3.49”, Poznań
 71. Joanna Pawłow­icz – repor­tażys­tka, autorka książek, wydawca, Szczecin
 72. Piotr Bajko — leśnik, dzi­en­nikarz, historyk-​regionalista, autor kilku­nastu książek, Białowieża.
 73. Mieczysław Mączka — wydawca, prezes Wydawnictwa Miniatura — Sto­warzyszenia Siwo­brodych Poetów, Kraków.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.