Dr James J. Hurtak (VIDEO)

spotkanie autorskie Klucze Henocha (28.09.2018, KGNŚ, Warszawa)

Klucze Henocha: nowe spo­jrze­nie na świat naszej przyszłości. Kul­towa książka dr. Jamesa J. Hur­taka już w pol­skim wydaniu.

W epoce, którą na całym świecie charak­teryzują ogromne przemi­any, pojaw­iła się w języku pol­skim nowa książka, odpowiada­jąca na ważne pyta­nia doty­czące życia, takie jak: Skąd pochodz­imy?, Dlaczego tu jesteśmy?, Jaka jest prawdziwa his­to­ria cudów starożyt­nego świata? oraz Czy ist­nieje wyższy plan inteligent­nego życia we wszechświecie?

Klucze Henocha® — bo o nich mowa – to pozy­cja obe­j­mu­jąca swoją tem­atyką odkrycia naukowe, wiedzę o Świado­mości i zagad­nienia kon­taktu z inteligencją pozaziem­ską, czy też kos­miczną. To, co we wczes­nych okre­sach, szczegól­nie w lit­er­aturze greck­iej i bib­li­jnej, nazy­wano po prostu „kon­tak­tem aniel­skim”, obec­nie jest rozu­mi­ane jako kon­takt ludzki z wyższą ewolucją. Głośna książka dr. Jamesa J. Hur­taka stanow­iąca kom­plek­sowe opra­cow­anie z ilus­trac­jami i dia­gra­mami, zaw­iera zarówno słown­ictwo naukowe, jak i duchowe, posługu­jąc się wyspec­jal­i­zowanym językiem. Ma ona na celu posz­erze­nie naszej świado­mości na wielu poziomach z myślą o tym, żebyśmy mogli stworzyć pozy­ty­wną przyszłość.

Samo­re­al­iza­cja czy też klucze są potrzebne, by pra­cować bezpośred­nio z wyższą Kos­miczną Inteligencją szanu­jącą ludzką wolną wolę i zapew­ni­a­jącą Kartę Jed­ności Ludzkiej na najwyższych poziomach socjologii, psy­chologii i nauki o świado­mości. Księga Wiedzy — Klucze Henocha®, została napisana ponad 45 lat temu w języku ang­iel­skim i jest efek­tem bezpośred­niego doświad­czenia, jaki stał się udzi­ałem młodego amerykańskiego naukowca, dr. Jamesa J. Hur­taka. Od tego czasu wykłada on wraz z żoną dr Desiree Hur­tak na wiodą­cych uni­w­er­syte­tach na całym świecie, pojawia się na najważniejszych kon­fer­enc­jach doty­czą­cych roz­woju ludzkości i nauki oraz prezen­tuje artykuły i filmy na temat swoich badań na wielu świa­towych kon­gre­sach. Współpra­cował on również z licznymi amerykańskimi astro­nau­tami, którzy byli w kos­mosie i twierdzą, że posi­adają wiedzę odnosząca się do istot pozaziemskich.

Co możemy powiedzieć o Kluczach Henocha?

  • Były pier­wszą pub­likacją, która dwie dekady przed pop­u­larnym pis­arzem Robertem Bau­valem prog­no­zowała odkrycie ścisłego związku astro­nom­icznego między Wielką Piramidą w Egip­cie, a trzema gwiaz­dami w pasie Ori­ona, odd­alonymi około tysiąca trzysta czter­dzieści lat świ­etl­nych od Ziemi.
  • Klucze opisują również ziem­skie Słońce jako zmi­enną gwiazdę trzy­dzieści lat wcześniej, zanim zostało to potwierd­zone przez naukow­ców z NASA.
  • Przed­staw­iają szczegółowo ogromny obszar na Ziemi zamieszkały przez niez­naną cywiliza­cję, jaka ukryła się w dżungli pokry­wa­jącej część Gwa­temali i półwyspu Jukatan. Cywiliza­cja ta została odkryta dopiero w 2017 roku przez inżynierów pracu­ją­cych dla National Geo­graphic. Wspom­ni­any rejon plan­ety, wzbudza­jący obec­nie ogromne zain­tere­sowanie świata nauki, zna­j­duje się w stre­fie, gdzie ist­ni­ała zagin­iona cywiliza­cja. W Kluczach Henocha, opub­likowanych po raz pier­wszy w 1973 roku nosi on nazwę Trójkąta Gwa­temali.
  • Klucze… pozwalają lep­iej zrozu­mieć naszą gene­tykę, którą ujaw­nia kod matem­aty­czny ukryty także w Piśmie Świę­tym i innych starożyt­nych tek­stach. Jest on uzu­pełnie­niem pod­sta­wowych założeń myśle­nia duchowego i naukowego, które możemy wyko­rzys­tać w XXI wieku.
  • Klucze pomogą czytel­nikowi przy­go­tować się do nad­chodzą­cych zmian plan­e­tarnych, poprzez przegląd wskazań doty­czą­cych szy­bkiego wycz­er­py­wa­nia się niek­tórych zasobów ziem­skiego środowiska. Mówią również o his­to­rycznym Jezusie jako o części wyższej misji zwanej „Kos­micznym Chrys­tusem” w ramach teologii Drzewa Życia znanej starożyt­nym pis­ar­zom hebra­jskim, arame­jskim i kop­tyjskim z wczes­nych trady­cji chrześcijańskich.

Krótko mówiąc, musimy przy­go­tować się na nową przyszłość z uwzględ­nie­niem jej aspek­tów socjo­log­icznych i psychologicznych.

W szczegól­ności należy pojąć, w jaki sposób dziedz­ictwo naukowe i duchowe spo­tykają się na wyższych poziomach współist­nienia. Oby­dwa pode­jś­cia są potrzebne do zrozu­mienia nad­chodzą­cych zmian przed spotkaniem naszych kos­micznych odpowied­ników. Opisane w Kluczach for­muły gene­ty­czne i matem­aty­czne sugerują, że ist­nieje wyższy porządek ewolucji oparty na pod­sta­wowych praw­dach psy­cho­log­icznych wczes­nego chrześ­ci­jaństwa, to znaczy miłości Boga Żywego i miłości bliźniego w obliczu szy­b­kich przeo­brażeń plan­e­tarnych i „powrotu” zarówno inteligencji pozaziem­skiej, jak i ultra-​ziemskiej.

Kim są James i Desiree Hurtak?

Dr James J. Hur­tak posi­ada dwa dok­toraty: Uni­w­er­sytetu w Kali­fornii oraz Uni­w­er­sytetu Min­nesota. Dr Desiree Hur­tak uzyskała stopień mag­is­tra na Uni­w­er­syte­cie Syra­cuse i dok­torat w New School Uni­ver­sity. Oby­d­woje są socjologami i spec­jal­is­tami z takich dziedzin, jak: arche­olo­gia, antropolo­gia, ling­wistyka bib­li­jna, socjolo­gia oraz tego, co nazy­wamy nauką świado­mości. Współpra­cow­ali z czołowymi przed­staw­icielami świata nauki, w tym z dr Eliz­a­beth Rauscher i astro­nautą Edgarem Mitchellem. Napisali wiele książek i artykułów tłu­mac­zonych liczne języki, które mówią o znacze­niu nauki inte­gru­jącej wiedzę uni­w­er­sytecką z duchową, co toruję drogę ku pozy­ty­wnemu kon­tak­towi z wyższą inteligencją, czyli bardziej „ultra-​ziemską” (ewolucyjną formą świado­mości) niż „pozaziem­ską” (ciężką, met­alową formą automaty­cznej inteligencji).

3 lipca 2011 roku dr Hur­tak wraz z żoną Desiree uczest­niczyli w między­nar­o­dowej kon­fer­encji zor­ga­ni­zowanej w Teatrze Roma w Warsza­wie pod hasłem Pro­jekt ratowa­nia Ziemi i ludzi poprzez energię Wielkiej Piramidy i energię miłości. Ich prezen­tacja doty­czyła Wielkiej Piramidy jako mod­elu wyko­rzys­ta­nia alter­naty­wnych źródeł energii.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotka­nia.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.