Agnieszka Tomaszewska

Kabal­isty­czne kre­owanie miłości i relacji (28.11.2018, KGNŚ, Warszawa)

Wszyscy poszuku­jemy miłości. Wszyscy prag­niemy znaleźć tą wspani­ałą, jedyną, która nas zaspokoi i będzie trwała wiecznie. Kab­balah uczy, że tak naprawdę prawdzi­wego uczu­cia nie zna­j­du­jemy, ale je tworzymy. Zapraszamy na wykład, w trak­cie którego przed­staw­ionych zostanie 12 kroków prowadzą­cych do wykre­owa­nia miłości prawdzi­wej, pełnej jed­ności, o jakiej marzy każdy z nas.

Pod­czas wykładu poruszymy następu­jące kwestie:

Agnieszka Tomaszewska – po stu­di­ach związała swoją kari­erę z biz­ne­sem, jed­nak przez całe życie wiedzi­ała, że musi ist­nieć coś więcej niż tylko fizy­czna rzeczy­wis­tość. Po wielo­let­nich poszuki­wa­ni­ach wybrała zupełnie nową drogę związaną z Kabałą. Stu­dia nad nią spraw­iły, że rozpoczęła pracę w Fun­dacji Cen­trum Kab­balah w Warsza­wie. Od dwóch lat speł­nia się także jako nauczy­ciel i każdego dnia pomaga stu­den­tom przezwyciężać wyzwa­nia, żyć życiem jakiego pragną i wziąć za nie odpowiedzialność.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.