Nagroda Honorowa NŚ za 2006 r. dla Józefa Baja (pośmiertnie)

W 2006 roku miesięcznik Niez­nany Świat postanowił przyz­nać swoją NAGRODĘ HON­OROWĄ Panu Józe­fowi Bajowi.

NAGRODA HON­OROWA NIEZ­NANEGO ŚWIATA za 2006 rok dla Pana JÓZEFA BAJA

W 2006 roku miesięcznik Niez­nany Świat postanowił przyz­nać swoją NAGRODĘ HON­OROWĄ Panu Józe­fowi Bajowi, jed­nemu z najwybit­niejszych pol­s­kich radi­estetów, twórcy znanych od wielu lat na całym świecie i noszą­cych w sobie cząstkę Jego Duszy wahadeł, w których kodował On Dobro i Miłość.

Niestety, los tak chciał, że jest to nagroda pośmiertna, gdyż jej Lau­reat odszedł po długiej i ciężkiej choro­bie 15 lutego 2006 r.

Naszą decyzją prag­niemy z jed­nej strony uhonorować Człowieka, którego nazwisko na trwałe zapisało się w his­torii pol­skiej radi­estezji, z drugiej zaś, niezwykłe dzieło, jakie po sobie pozostawił. Nie bez powodu bowiem mówi się, że wahadła Józefa Baja, którymi posługują się dziś tysiące radi­estetów w kraju i zagranicą, których walory i pię­kno wielokrot­nie opisy­wano w lit­er­aturze przed­miotu i które służą pomocą tak wielu, są sym­bolem nieprzemi­ja­ją­cych wartości, jakie uos­abiał całym swoim sercem ten skromny do bólu artysta ducha, były więzień Oświęcimia i innych hitlerows­kich obozów, nazy­wany Zak­li­naczem Dobra. Do rangi trau­maty­cznej metafory urasta w tym kon­tekś­cie fakt, że pier­wsze w życiu wahadło, jakie stworzył Józef Baj, jemu i jego współ­to­warzys­zowi wojen­nej niedoli ura­towało życie. Poprzez naszą sym­bol­iczną nagrodę chcemy dać także wyraz głębok­iemu przeko­na­niu, że tacy ludzie, jak Józef Baj, dzięki swemu tal­en­towi i oso­bistym cechom charak­teru torują drogę poz­na­niu, kreu­jąc jed­nocześnie w naszym życiu trwałe pozy­ty­wne wzorce, z których najważniejszym dro­gowskazem okazuje się dzi­ałanie dla Dobra innych — dziś, jutro, zawsze.

Dyplom - Nagroda Honorowa dla Józefa Baja

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.