Nagroda Honorowa za 2010 r.

Ogólnopol­ska orga­ni­za­cja repor­tażys­tów — Sto­warzysze­nie Kra­jowy Klub Repor­tażu — postanow­iła przyz­nać swoją Nagrodę Hon­orową za 2010 r. Artur­owi Domosławskiemu za książkę Kapuś­ciński non-​fiction.

Pod­jęta przez nas decyzja nie należała do łatwych, zważy­wszy, iż Ryszard Kapuś­ciński był w przeszłości lau­re­atem (przyz­nanej mu pośmiert­nie przez KKR) Nagrody Hon­orowej za 2007 rok. Jed­nak rzetel­ność tomu Artura Domosławskiego, jego znakomity reporter­ski warsz­tat, a jed­nocześnie takt i umiar Autora w prezen­towa­niu fak­tów nie zawsze łatwych do zaak­cep­towa­nia przez miłośników twór­c­zości Ryszarda Kapuś­cińskiego, do których zal­icza się wielu członków naszej orga­ni­za­cji, spraw­iają, że czytel­niczy sukces książki Kapuś­ciński non-​fiction okazuje się w pełni zasłużony. Nie bez znaczenia dla nas jest również to, że Lau­reat wykazał wielką odwagę w doku­men­towa­niu fak­tów i wydarzeń zapisanych na kar­tach swo­jego bardzo oso­bis­tego dzieła, wydat­nie wzbo­ga­ca­jącego wiedzę o Człowieku, którego pis­arski dorobek w znaczą­cym stop­niu współt­worzy his­torię pol­skiego reportażu.

Prezes
Sto­warzyszenia Kra­jowy Klub Repor­tażu
Marek Rymuszko

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.